Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

"Barwy jesieni"

       II EDYCJA  WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POD
HASŁEM „BARWY
JESIENI"
organizowanego przez ZO LOP w Lublinie

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

I. Cele konkursu:

1. Zainteresowanie uczestników konkursu bogactwem otaczającej nas przyrody.

2.Uchwycenie piękna i zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni.

3. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności obserwacji.

4. Nabycie umiejętności fotografowania obiektów przyrodniczych w ich naturalnym środowisku.

 

II. Organizatorzy konkursu:

Zarząd Okręgu LOP w Lublinie.

 

III. Zasięg konkursu i jego adresaci:

1. Zasięg konkursu – teren województwa lubelskiego.

2.Adresatami konkursu są członków LOP- uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz osoby
dorosłe.
3.Konkurs jest jednoetapowy, rozstrzygany na poziomie wojewódzkim. W przypadku dużej liczby
uczestników z jednej szkoły dopuszcza się przeprowadzenie etapu szkolnego i jego rozstrzygnięcie
w ramach własnych środków posiadanych przez szkołę.

 

IV. Zasady udziału w konkursie:

1. Tematyka nadsyłanych prac powinna obejmować sezonowe zmiany zachodzące w przyrodzie
w okresie  jesieni. Obiektem fotografii mogą być drzewa, krzewy, grzyby, krajobrazy oraz inne
obiekty przyrodnicze sfotografowane w naturalnym środowisku.

2.  Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i sporządzone na potrzeby niniejszego konkursu.
W konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia, które nie były nigdzie publikowane. Zabronione  jest
stosowanie  fotomontaży,  fotografii  skanowanych oraz powielanych z Internetu.

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 własne zdjęcia, które muszą być wywołane lub
wydrukowane w kolorze,na papierze fotograficznym w formacie o wymiarach 15x21cm.

4. Z udziału w konkursie zostaną wykluczone zdjęcia, na których znajdują się daty, znaki, cyfry i ramki.

5. Do prac należy dołączyć następujące załączniki::

Załącznik Nr 1 „Karta zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Barwy jesieni”.

Załącznik Nr 2 „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie

ukończyło 18 roku życia” lub Załącznik Nr 3 „Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu”.

6. Załączników nie wolno naklejać na tył zdjęcia.

7. Prace niespełniające wymogów formalnych nie wezmą udziału w konkursie.

9. Prace należy przekazać osobiście lub drogą pocztową, zapakowane do koperty z dopiskiem
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Barwy jesieni”. Jeżeli  z  danej  szkoły  w konkursie będzie
brało udział kilku uczestników wszystkie zdjęcia można wysłać lub dostarczyć osobiście  w jednej
kopercie.

10. Prace muszą wpłynąć do biura organizatora
do dnia 14 października 2019 r. do godz. 16.00.
Adres biura: ZO LOP, ul. Długosza 10A,20-054 Lublin.

 

V Ocena prac:

1. Nadesłane prace (zdjęcia) zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną
przez organizatora.

2. Prace ocenione zostaną w trzech kategoriach:

Kategoria I : klasy IV, V,VI szkół podstawowych

Kategoria II: klasy VII, VIII szkół podstawowych

Kategoria III: uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe

2. Wyniki oraz informacja o podsumowaniu konkursu podane zostaną na stronie organizatora
www.http://lop.pvv.pl/do dnia 21 października 2019 r. Informacje o wynikach konkursu do
laureatów, ich opiekunów oraz szkoły prześlemy mailem.

 

więcej o konkursie