Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

„Jan Paweł II na tle wielkich wydarzeń historycznych”- konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VIII

Celem konkursu „Jan Paweł II na tle wielkich wydarzeń historycznych” jest poznawanie i popularyzowanie wiadomości na temat życia i działalności Jana Pawła II na tle wielkich wydarzeń historycznych.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 -8

Organizator: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą pod adresem: ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin.

Każdy z uczestników konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe muszą mieć formę komiksu, stanowiącego zamkniętą całość, umieszczoną na maksymalnie 10 planszach. Plansze mogą być w formacie A3 lub A4. Plansze powinny być ponumerowane, a na planszy nr 1 powinien znaleźć się tytuł pracy oraz dane autora pracy (imię i nazwisko, szkoła, klasa). Komiks może być wykonany dowolną techniką – rysunku, grafiki komputerowej, fotografii itp.

Do 10 października należy zgłosić chęć udziału w konkursie (do p. Blanki Skowronek- Kolibskiej). Jest to warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Prace należy wykonać i przynieść do szkoły w terminie do 20 listopada wraz z wypełnionymi załacznikami (zgody na udział w konkursie).

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu (załącznik).

Blanka Skowronek- Kolibska