Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Konkursy historyczne i wos.

 1. Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z historii – test pisemny

 

Etap szkolny do 1815 roku. Zgłoszenia do 10 października. Więcej na:

 

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/

 

2.  Konkurs historyczny: test pisemny „Losy żołnierza…”

Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej". Polecany dla uczniów klas VIII. Zgłoszenia do 17 października 2019 r. Więcej na:

http://www.losyzolnierza.pl 

 

3. Konkurs historyczny – praca artystyczna

V Międzynarodowy Konkurs Historyczny ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Konkurs na pracę artystyczną (poezja, plastyka, projekty banknotów, film). Polecany dla uczniów klas IV – VIII. Oddawanie prac do 2 grudnia 2019 r. Więcej:

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10160/zal/Regulamin

 

4. Konkurs historyczny – komiks

Polecany dla uczniów klas V- VIII, szczególnie dla klas VIII

Tematyka: „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie: 1917 – 1990” . Oddawanie prac do 20 marca 2020 r.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/konkursy-dla-mlodziezy/

 

 

Regulamin VII edycji

 

 ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 

Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty.
 2. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni

 

      przeciwko Narodowi Polskiemu. Jednostką organizującą przebieg konkursu jest Biuro    Edukacji Narodowej IPN.

 

 1. 3.   Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub  fikcyjny bohater.
 2. Zakres historyczny prac powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r.
 3. 5.   Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony muszą być ponumerowane.
 4. Na odwrocie każdej strony (planszy) mają znaleźć się: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów pracy i ich wiek, nazwa i adres szkoły (przy zespole szkół proszę dokładnie określić, o którą szkołę chodzi), klasa, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz rok szkolny.
 5. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia.
 6. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD
  z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 – 300 DPI) .
 7. Nie ma limitu prac, które może nadesłać jedna szkoła lub nauczyciel.

 

10. Cele konkursu:

 

 • Zainteresowanie uczniów historią Polski z lat: 1917-1990.
 • Utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie.
 • Kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu, do których należy komiks.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK.

 

 1. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.
 2. Patronem honorowym konkursu jest Minister Edukacji Narodowej.
 3. Partnerami organizatora konkursu są:

 

 • Muzeum Historii Polski
 • Narodowe Centrum Kultury
 • WydawnictwoEGMONT Polska
 • Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.
 • Wydawnictwo Prószyński i S-ka
 •    Wydawnictwo ZIN ZIN PRESS
  • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 1. 14.                      Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

 

 • 11-13 lat
 • 14-16 lat
 • 17-19 lat

 

15.Prace konkursowe należy wysłać pocztą w terminie do 29 marca 2019 r. na adres: Biuro Edukacji Narodowej IPN, ul. Wołoska 7, 02- 675 Warszawa z dopiskiem „Komiks”. Obowiązkowo należy dołączyć:

 

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
 • podpisane  oświadczenia o według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (w przypadku gdy autorem pracy jest niepełnoletnie dziecko) lub oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (w przypadku gdy autorem pracy jest osoba pełnoletnia).

 

 1. Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie trzyosobowych).
 2. Nie ma limitu prac zgłaszanych przez szkołę lub nauczyciela-opiekuna.

 

18.Prace oceniane będą przez jury, w skład której wejdą wydawcy i profesjonalni twórcy  komiksów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

 

 • zgodność z faktami historycznymi
 • poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu 
 • płynność przebiegu akcji opowiadanej historii
  • walory artystyczne
  • kreatywność

 

 1.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 maja 2019 r.

 

20.Laureaci i nagrody

 

 • W każdej grupie wiekowej autorzy 18 najlepszych prac otrzymują tytuł laureata
 • Organizator i partnerzy konkursu zorganizują i przeprowadzą warsztaty dla laureatów konkursu
 • Organizator i partnerzy konkursu fundują nagrody rzeczowe uczniom - laureatom konkursu w każdej grupie wiekowej
 • Organizator i partnerzy konkursu fundują nagrody w postaci publikacji opiekunom uczniów - laureatów konkursu
 • Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują dyplomy

 

 1. W przypadku, w którym wartość nagrody przekroczy 2000 zł laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
 3. Kwestie dotyczące praw autorskich uregulowane są w załączniku nr 4 do regulaminu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu na stronie internetowej organizatora.
 5.  W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6.  Osobą kontaktową ze strony organizatora jest: Katarzyna Miśkiewicz, adres e-mail: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl; tel. 22 581 85 99.
 7.  Wszelkie informacje o konkursie, w tym klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, znajdują się na stronie: www.pamiec.pl/komiksy.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 3.  Praca artystyczna  https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10160

 

 

 

5. Konkurs WOS: test pisemny -  Konkurs Wiedzy o Prawie

Dla uczniów klas VII –VIII. Zgłoszenia do 25 października 2019 r. Więcej na:

https://zs5.lublin.eu/regulamin-konkursu-wiedzy-o-prawie-2019-2020,6288.html