Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Komunikat Dyrektora ZSP w Wąwolnicy

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi epidemią Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wąwolnicy informuje, że od 26 października do 8 listopada 2020 r. wprowadza się zdalny tryb nauczania z wyłączeniem oddziałów I - III oraz oddziałów przedszkolnych. 

 

1. Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze. Zajęcia online prowadzone w czasie rzeczywistym odbywają się według opracowanego planu.

2. Realizacja programów nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się będzie za pomocą Platformy Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams w czasie rzeczywistym przez 30 min. Nauczyciel będzie dostępny jeszcze 15 min po zakończeniu zajęć.

3. Uczniowie logują się na przydzielone indywidualne konta na Platformie Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams.

4. Kolejne lekcje zaczynać się będą o godzinie wskazanej w planie lekcji.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w rozkładzie zajęć pojawi się informacja o zastępstwie lub redukcji lekcji.

6. Wychowawcy klas zamieszczą poprzez e-dziennik dla swojego oddziału przedmioty z terminem realizacji online w czasie zgodnym z planem lekcji oraz zasady pracy zdalnej.

7. Nauczyciele bibliotekarz, pedagog szkolny, psycholog, logopeda, nauczyciele rewalidacji w klasach I-III i wychowawcy świetlicy pracują stacjonarnie zgodnie z planem pracy na rok szkolny 2020/2021.

8. Zajęcia dla oddziałów klas I – III odbywają się stacjonarnie w szkole według ustalonego planu.

9. Szkoła organizuje opiekę świetlicową zgodnie z tygodniowym planem zajęć tylko dla uczniów klas I - III.

10. Stołówka wydaje obiady tylko dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III.

11. Uczniowie klas I-III korzystają z dowozu autobusem szkolnym na dotychczasowych zasadach.

12. Eliminacje szkolne konkursów przedmiotowych przełożone są na termin późniejszy, o którym zainteresowani uczniowie zostaną poinformowani.

Izabela Stelmach

Dyrektor ZSP w Wąwolnicy