Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

„Portret Kardynała Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej szkoły”- regulamin konkursu plastycznego

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Portret Kardynała Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej szkoły”,

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Portret Kardynała Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej szkoły”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Ul. Zamkowa 4, 24-160 Wąwolnica

 

§2.

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

 1. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w obchody pierwszego Dnia Patrona w  Szkole Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Rozwijanie zainteresowania wśród uczniów  osobą Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Pielęgnowanie i utrwalanie wartości głoszonych przez naszego patrona.
 4. Popularyzacja wiedzy i świadomości o życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 5. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów.
 6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów.

 

§3

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Temat: Portret Kardynała Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej szkoły,
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy
 3. Format prac –A3, praca  wykonana w pionie, dowolną techniką (oprócz plasteliny),płaska nie przestrzenna
 4. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę, wykonaną samodzielnie. Prace z widocznym udziałem osoby dorosłej, nie będą podlegać ocenie konkursowej.
 5. Prace muszą być opatrzone dołączoną metryczką: imię i nazwisko autora, klasa,.  Wzór  w załączniku.
 6. Metryczka jest do odebrania w bibliotece wraz z załącznikami  bądź do wydrukowania we własnym zakresie.
 7. Prace przyjmowane będą do 19.02.2021. piątek do godz. 12.00
  Prace należy dostarczyć do szkoływraz ze wspomnianymi załącznikami.
 8. Po upływie terminu prace nie będą przyjmowane.
 9. Przekazana praca staje się własnością organizatora.Prace nie będą zwracane .

 

 

§4

 

KRYTERIA OCENY ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 1. Oceny zgromadzonych prac dokona Jury powołane przezOrganizatora,
 2. Decyzja Jury jest ostateczna.
 3. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 4 marca  2021r.
 5. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

 

§5

 

NAGRODY W KONKURSIE

 

 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane w szkole.

 

 

  §6

DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich –podpis rodzica / opiekuna prawnego (zał. 1) 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na rzecz szkoły.
 3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.

 

 

 

 • §7

ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zał. 1 W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 4, 24-160 Wąwolnica

2.Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Konkursie Plastycznym „Portret Kardynała Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej szkołyna podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO.

3. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 2, będzie brak możliwości uczestnictwa w w/w. konkursie.

4. Przekazanie przez Panią/Pana pracy plastycznej wraz z metryczką z danymi osobowymi w celu uczestnictwa w w/w. konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz osoby odwiedzające placówkę lub jej stronę internetową.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu .

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

 

 

.......................................................................................

 (data i czytelny podpis/podpis opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU

 

 

 

 Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wąwolnicy. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie

 

 

 

.......................................................................................

 

 (data i czytelny podpis/podpis opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRYCZKA

 

 

 

Tytuł pracy : „Portret Kardynała Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej szkoły”,
Imię i nazwisko …………………………………………………………………

Klasa ………………………………………………….