Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

„Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego”- regulamin konkursu wiedzy

Regulamin konkursu wiedzy „Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego” organizowanego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy

 

I.Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy

 

II. Cele konkursu:

1. Zainteresowanie Uczniów postacią Prymasa Tysiąclecia.

2. Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości Kard. Stefana Wyszyńskiego.

3. Zainteresowanie Uczniów nauczaniem Patrona naszej szkoły

4. Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie.

 

III. Założenia organizacyjne:

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy

 

IV. Warunki uczestnictwa:

Każdą klasę reprezentuje grupa 2- osobowa wybrana przez wychowawcę klasy. Warunkiem udziału ucznia jest zgoda wyrażona przez rodzica/ opiekuna prawnego ucznia. ( Załącznik nr 1 )

Wychowawca klasy :

- otrzymuje od organizatora zestaw 70 pytań,  do opracowania których wyznacza wszystkich uczniów danej klasy – 1.02.2021

- od 12.02. do 15.02.2021 zbiera od uczniów opracowane pytania (tzn. pytania + odpowiedzi ) i  15.02. 2021 przekazuje je wybranym uczniom, reprezentującym  klasę w konkursie. 

-  do zadania reprezentantów   poszczególnych klas  jest opanowanie odpowiedzi i przystąpienie do konkursu na platformie Microsoft Teams ( szczegóły zostaną podane  w terminie późniejszym )

Organizator:

- 11.02.2021 w godz. 10.00 – 12.00 będzie dostępny na platformie Microsoft Teams, jeżeli ktoś miałby trudności z odszukaniem  odpowiedziami na poszczególne pytania.

 Każda klasa ma prawo do 3 podpowiedzi ze strony organizatora.

- Organizator ponadto może udostępnić posiadane książki na temat osoby Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w zależności od ilości posiadanych egzemplarzy, albo do pracy na miejscu w szkole  lub do wypożyczenia, z zachowaniem reżimu sanitarnego

 

V. Uwagi organizatora, kryteria oceny:

- Jury konkursu losuje pytania przygotowane przez organizatora konkursu i wyznaczona osoba z grupy odpowiada na nie;

- wygrywa klasa z największą ilością zdobytych punktów.

- Jury konkursu podejmuje decyzje w sprawie wszelkich nierozstrzygniętych spraw

-  Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne

- Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy 

- Skład Jury zostanie podany w terminie późniejszym

 

VI. Nagrody i terminy konkursowe:

1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

  • Za zajęcie I miejsca cała klasa zdobywa tzw. „ ZŁOTĄ KARTĘ”, która zwalnia klasę wygraną z jednej kartkówki i jednego zadania domowego. Kartę należy wykorzystać do końca roku szkolnego 2020/2021 w przeciwnym razie karta przepada.
  • Za zajęcie II i III miejsca przewidziane są również nagrody.

2. Konkurs odbędzie się 4 marca 2021 roku na platformie Microsoft Teams , o szczegółach zostaną poinformowane osoby wyznaczone do reprezentowania swojej klasy.

3. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi 4 marca 2021

 

 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zał. 1 W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 4, 24-160 Wąwolnica

2.Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Konkursie wiedzy  „Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego”na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO.

3. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 2, będzie brak możliwości uczestnictwa w w/w. konkursie.

4. Przekazanie przez Panią/Pana pracy plastycznej wraz z metryczką z danymi osobowymi w celu uczestnictwa w w/w. konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz osoby odwiedzające placówkę lub jej stronę internetową.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu .

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

 

 

 

 

.......................................................................................

 (data i czytelny podpis/podpis opiekuna prawnego)